Organizace zápisu 2021

Organizace zápisu k povinné školní docházce od 1. 9. 2021

 

KDY: 7. 4. – 30. 4. 2021

KDE: budova základní školy ve Vrbátkách

ORGANIZACE: Na základě opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022 bude zápis do 1. ročníku ZŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční. Žádosti dítěte k přijetí do 1. ročníku ZŠ, případně žádost o odklad povinné školní docházky získáte na stránkách školy: www.skolavrbatky.cz (sekce ke stažení) nebo u vedoucí učitelky MŠ ve Vrbátkách.

Vyplněné žádosti doručíte do ZŠ ve Vrbátkách jednou z těchto možností:

1. mailem (zsvrb@seznam.cz) - originál s elektronickým podpisem,

2. datovou schránkou s elektronickým podpisem (efvmukd),

3. doporučeně poštou,

4. osobně do ZŠ ve Vrbátkách – pondělí a středa od 8.00 – 10.00 hodin.

5. vložením do poštovní schránky na budově ZŠ Vrbátky

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může požádat o odložení povinné školní docházky v souladu s odst. 1 § 37 zákona 561/2004 v platném znění: „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Pokud nebude možné doručit žádost o odklad povinné školní docházky včetně příloh v daném termínu, bude správní řízení přerušeno po dobu potřebnou pro vyřízení patřičných dokumentů nejpozději však do 13. 8. 2021.

Na základě těchto 3 dokumentů vydá ředitel školy rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Zapisované dítě obdrží registrační číslo, které jej bude zastupovat při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Toto číslo vám zašleme přes Školu na dlani do 30. 4. 2021. Výsledky budou zveřejněny na webu školy www.skolavrbatky.cz a na hlavních dveřích budov v ZŠ v Dubanech a ve Vrbátkách a MŠ ve Vrbátkách a ve Štětovicích nejpozději do úterý 4. 5. 2021.

Zákonný zástupce žáka, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen opětovně přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to bez ohledu na skutečnost, že dítě již jednou u zápisu bylo.                                                                                             

                                                                                                    Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                           ředitel školy

Další aktuality