Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022


Základní škola Zdeny a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace je spádovou MŠ pro tyto obce: Vrbátky, Vrbátky – místní část Dubany, Vrbátky – místní část Štětovice, Hrdibořice

Ředitel ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do MŠ:

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky je hodnocena důležitost kritérií v tomto pořadí:

 • poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do ZŠ – povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31.8.2021 5 let, a děti po odkladu školní docházky ze spádové oblasti
 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 nejméně 3 let ze spádové oblasti MŠ, řádně očkované
 • děti ze spádové oblasti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ
 • ostatní děti ze spádové oblasti MŠ
 • ostatní děti výše neuvedené
 • po zohlednění výše uvedených kritérií se bude rozhodovat o přijetí losem

Pravidla losování:

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do MŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Pozn. K předškolnímu vzdělávání není možné přijmout děti, které k 1. 9. 2021 nedosáhnou věku 2 let.

Děti přijaté podle předchozích kritérií jsou na jednotlivá pracoviště zařazovány přednostně podle místa bydliště:

 • Dubany, odloučené pracoviště        - obec Dubany
 • Vrbátky                                            - obec Vrbátky
 • Štětovice, odloučené pracoviště     - obce Štětovice a Hrdibořice   

Výjimkou z tohoto pravidla je případ, že MŠ v místě již navštěvuje starší sourozenec.

Vzhledem k faktu, že všechny třídy jsou součástí jednoho právního subjektu, budou naplňovány jednotlivé třídy vzhledem k potřebám dětí takto:

 • Všechny třídy s výjimkou třídy „Koťátka“ v Dubanech (maximální kapacita 20 dětí) budou naplněny do počtu 24 dětí (maximální počet dětí v jedné třídě MŠ bez výjimky).
 • Teprve po naplnění tohoto počtu ve všech třídách (s výjimkou Duban) bude využívána výjimka z maximálního počtu dětí a třídy budou doplněny na maximální kapacitu (viz níže).
 • Děti, které dosáhnou tří let až ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 budou přednostně umísťovány na odloučené pracoviště MŠ ve Štětovicích, kde se jim bude věnovat chůva MŠ

Upozornění:

Mimo termín zápisu budou děti do mateřské školy přijímány pouze výjimečně a to do naplnění maximální kapacity zařízení i jednotlivých tříd.

Maximální kapacita jednotlivých tříd je stanovena v souladu s vyhláškou č. 410/2005 sb. takto:

 • MŠ Dubany – Koťátka                                              20 dětí
 • MŠ Štětovice – Včeličky                                           25 dětí
 • MŠ Vrbátky – Berušky                                              28 dětí
 • MŠ Vrbátky – Sluníčka – předškolní třída                28 dětí

Celkem:                                                                               101 dětí

Další aktuality