Organizace zápisu k povinné školní docházce od 1. 9. 2019

KDY: 3. 4. 2019 od 14.00 hodin dle časového harmonogramu

KDE: budova základní školy v Dubanech

S SEBOU: žádost dítěte k zápisu (www.skolavrbatky.cz , sekce ke stažení nebo u učitelek v MŠ), případně žádost o odklad povinné školní docházky, rodný list dítěte a občanský průkaz

V rámci zápisu je pro děti připravena „Procházka školou“ zakončená rozhovorem s učitelem. Děti při této procházce plní jednoduché úkoly a v jejím závěru vám učitel může doporučit způsoby, jak dítě připravit na nástup do školy.

U zápisu obdrží zapisované dítě registrační číslo, které jej bude zastupovat při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny na webu školy www.skolavrbatky.cz a na hlavních dveřích budov v ZŠ v Dubanech a ve Vrbátkách a MŠ ve Vrbátkách a ve Štětovicích nejpozději do pátku 5. 4. 2019.

 

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může požádat o odložení povinné školní docházky v souladu s odst. 1 § 37 zákona 561/2004 v platném znění: „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Své rozhodnutí učiní zákonný zástupce v den zápisu

    - žádost o odklad povinné školní docházky doručí zákonný zástupce v den zápisu s přílohami

     ( doporučení PPP, doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa)

   - dítě nemusí být přítomno zápisu

    V tomto případě je dobré, ve spolupráci s patřičnou MŠ, absolvovat vyšetření svého dítěte v PPP v dostatečném předstihu.

 

Na základě těchto 3 dokumentů vydá ředitel školy rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

 

Zákonný zástupce žáka, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen opětovně přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházce, a to bez ohledu na skutečnost, že dítě již jednou u zápisu bylo.

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

Ředitel ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2017/2018 bude přijato maximálně 30 žáků (na základě § 36).

 

 

Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají přednostně k povinné školní docházce.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle níže uvedeného bodového hodnocení:

 

1. děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace (3 body),

2. děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ Vrbátky (2 body),

3. ostatní zájemci (1 bod).

 

 

Stanovení pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky se přijímají přednostně. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, budou v souladu s dokumentem „Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce dne 13.1.2016, Sp. zn. 82/2015/DIS/BN“ přednostně přijaty děti po odkladu povinné docházky. U ostatních uchazečů bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle výše uvedeného bodového hodnocení. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

 

 

Pravidla losování:

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

 

 

Ve Vrbátkách dne 12. 3. 2019                                                Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                         ředitel školy

 

 

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk