Třída Berušek

Třída Berušek

Charakteristika třídyTřída Berušek je věkově třída homogenní pro děti ve věku od 3 do 5 let. Kapacita naši třídy je 28 dětí. 

O děti se stará tým kvalifikovaných pracovníků:

Třídní učitelka: Bc. Nikola Běhalová, DiS.
Učitelka: Dana Hálová
Asistent pedagoga: Anna Žáková
Provozní pracovnice: Soňa Váňová

 Uspořádání dne v mateřské škole odpovídá hygienickým i vývojovým potřebám dětí. Respektuje individuální potřeby dětí, vymezuje dostatečný prostor pro rozmanité činnosti dětí, umožňuje reagovat na aktuální situaci a uzpůsobit jí program.

  Vzdělávání dětí 
Nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Je pro nás důležité, aby se děti cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně. Edukační činnosti vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ. Plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Je pro nás prioritou, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Při naší práci rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáháme dětem chápat okolní svět a motivujeme je k dalšímu poznávání a učení a v neposlední řadě, dětem přibližujeme normy a hodnoty touto společností uznávané. Vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, a to hlavně tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Využíváme odpovídající metody a formy práce. Zařazujeme prožitkové a kooperativní učení, hry a činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, integrované vyučování, situační učení, aktivity spontánní i řízené. Každý den zařazujeme pohybové aktivity, které jsou nezbytné pro správný a zdravý rozvoj dítěte po všech jeho stránkách. Využíváme prostor mateřské školy, zahrady a nově vybudované sportovní haly při ZŠ, kterou navštěvujeme pravidelně 1x týdne. Děti mají možnost účastnit se před plaveckého výcviku a lyžařského kurzu. Vedeme děti k tomu, aby se naučily odpočívat, relaxovat a nabrat nové síly, přestože nespí. Každý den čteme dětem pohádku a také poté mohou poslouchat pohádku z CD nebo špitat si s plyšáčkem.       

Spolupráce rodičů
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, vstupovat do herny, pohrát si se svým dítětem a prohlédnout si jeho výtvory. Mohou využít adaptační program při nástupu dětí do MŠ. Při každodenním styku mohou být informováni o svém dítěti, učitelky zodpovídají dotazy rodičům. Pedagogické pracovnice chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně. Domlouvají se s nimi o společném postupu při vzdělávání a výchově jejich dítěte. Na chodbě a v šatně visí informační nástěnka pro rodiče. Jsou pořádány informační třídní schůzky v MŠ dle potřeb školy a rodičů. Rodiče jsou zapojeni do dění v mateřské škole, účastní se společně s dětmi tvořivých dílen, besídek či výletů.

 

Další aktuality