Řád ŠD

Výňatek z Řádu ŠD 

1.      Provoz ŠD: 6,15 – 7,30 a 11,25 - 16,30 hod.

2.      Změny v odchodu či v docházce musí být provedeny výhradně písemnou formou.

3.      V době prázdnin a řed. volna je ŠD v provozu při počtu min. 10-ti předem přihlášených dětí.

4.      Je vhodné, aby měly děti převlečení (přezutí) pro pobyt venku. Přezůvky. (Vše podepsané).

5.      Školné činí 50 Kč měsíčně: září – prosinec 200 Kč, leden - červen 300 Kč, poukázané na účet školy. Termíny plateb a bankovní spojení budou upřesněny v deníčku ŠD. Školné je žákovi prominuto:

a) pokud je příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi

b) náleží mu zvýšení příspěvku na péči

c) pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.

Kopie Rozhodnutí musí být předána řediteli školy.

6.      Žáci nenosí do ŠD cenné věci a hračky, nebo si za ně zodpovídají sami. Zakázáno je přinášení nebezpečných a zdraví ohrožujících věcí a látek.

7.      Žák nahlásí neprodleně každé zranění či úraz.

8.      Kontakt na ŠD: tel. 604 503 853 

e-mail: druzinavrbatky@seznam.cz ,FB stránky: ŠKOLNÍ DRUŽINA DUBANY

9.      Důležité informace budou aktuálně v deníčku ŠD nebo na FB

10.    Pitný režim je v ŠD zajištěn.