Schůzky třídních důvěrníků

Schůzka třídních důvěrníků 17.4.2013

1.    Plánovaná výstavba tělocvičny – byl vypracován projet výstavby tělocvičny v prostoru, který škola nyní používá k pracovním činnostem. V současnosti obec tento záměr preferuje před projektem výstavby tělocvičny nad šatnami.

2.    Připravuje se přestavba šaten. Stávající klece budou zrušeny a místo toho budou pořízeny dřevěné skříňky. Každá skříňka bude pro dva žáky s možností pověšení kabátu, prostoru pro obuv a vrchního prostoru pro např. čepice. Skříňky budou na zámek, děti budou mít klíče.

3.    Zateplení škol (včetně výměny oken) ve Vrbátkách a Dubanech proběhne v letní prázdniny, aby nenarušilo průběh vyučování. Ukončeno by mělo být 20.8. Zateplením se získá úspora 40% na energiích ve Vrbátkách a 70% na energiích v Dubanech. Pro zajímavost – provoz v Dubanech (budova školy a Sokolovna) spotřebuje 42% z celkové energetické náročnosti provozu budov ZŠ a MŠ ve všech třech obcích.

4.    Po zateplení se bude řešit i nová fasáda. Již nyní se přijímají návrhy možného barevného vzhledu. Navrhovat může každý. Z došlých návrhů se vybere několik nejlepších a mezi těmi budou mít všichni možnost hlasovat na webových stránkách o nejhezčí vzhled fasády.

5.    V Dubanech se budou opravovat i přístupové cesty. Ve Vrbátkách dojde k opravě přístupových cest následující rok.

6.    Po zateplení proběhne vymalování školy. Jelikož časově budou tyto práce hodně natěsno před začátkem školního roku, škola prosí rodiče, zda by mohli pomoci při následném stěhování nábytku a vybavení.

7.    Prosím, dohlédněte, aby děti při jízdě na kole nosily helmy. Stává se, že děti helmy nenosí. Při parkování kola je nutné jej také i zamknout. Zatím se sice nic neztratilo, ale pokud by k tomu došlo, škola za kola neručí.

8.    Ředitelské volno 8.4. bylo z důvodu proběhlého školení učitelů. Učitelé se vzdělávali v oblasti nových motivačních přístupů k dětem.

9.    Akademie – oslava ke dni matek proběhne 9. 5.

10.    Děti již dlouho toužily po papírových ubrouscích na utírání. Nyní se na ně našly finanční prostředky, tak bude tomuto přání

Schůzka třídních důvěrníků 14.1.2013

1. Schůzka třídních důvěrníků se bude konat vždy v rámci třídních schůzek ve Vrbátkcáh v 16.15 hod. v 9. třídě.

2. Vedení školy prosí rodiče, pokud bude mít někdo něco k řešení či nějaký problém, prosím obraťte se nejprve na třídního učitele či vedení školy. Vedení školy je ke komunikaci s rodiči maximálně vstřícné, proto na dveřích školy visí i logo Rodiče vítáni. Pokud se rodič nejprve obrátí na Českou školní inspekci a až poté na školu, působí to nemalé problémy.

3. Osvědčilo se zavedení tvrdého režimu v zapomínání. Vedení školy prosí rodiče, pokud dítě nosí ze školy napomenutí či poznámky, že často zapomíná pomůcky, bylo by dobré, aby rodič dítěti s přípravou či kontrolou pomůcek pomohl, i když je to třeba dítě starší.

4. Situace v přijetí dětí na střední školy je taková, že je málo dětí a tak střední školy přijmou všechny žádosti. To ale neznamená, že pokud se na střední školu přihlásí slabé dítě, že školu dodělá. Pak jsou děti nuceny přestoupit na jednodušší školu, ale začít docházku musí znovu od 1. ročníku.

5. Placení lyžařského kurzu bude tento týden nachystáno.

6. Podařilo se sehnat sponzorské dary ve výši 22 tis. na výrobu talárů, takže se budou moci nechat ušít. Barva bude modrá v kombinaci se žlutou.

7. Připravuje se projekt, který umožní našim dětem komunikovat s jinými dětmi ze zahraniční v anglickém jazyce. Forma a podrobnosti se zatím připravují.

8. Na škole se připravuje vybudování bylinné zahrádky s popisky pro výukové potřeby dětí. Naskytla se možnost získat finanční podporu od Ikey. Stačí poslat emailem co nejvíce kódú z Ikea karty (tu si mohou vyřídit ti, co nakupují v Ikey, nebo se stačí zaregistrovat přes email). Prosíme všechny rodiče, aby se pokusili podnítit k zaslání emailů co nejvíce majitelů karet. Děkujeme. Podrobnosti budou sděleny přes děti.

9. Noví prvňáčci budou mít za p. učitelku p. Dohnalovou. Je to z důvodu náročnosti této budoucí 1. třídy a p. učitelka Dohnalová má nejlepší předpoklady tuto skladbu dětí úspěšně zvládnout.

Zateplení škol ve Vrbátkách a Dubanech proběhne v letní prázdniny, aby nenarušilo průběh vyučování. Sokolovna se bude zateplovat na přelomu května a června. Zateplením se získá úspora 40% na energiích ve Vrbátkách a 70% na energiích v Dubanech. Pro zajímavost – z financí školy je financován i provoz v Sokolovně. Do budoucna bude obec řešit i zateplení obecní budovy ve Štětovicích.

10. Škola by ráda vybudovala ve Vrbátkách venkovní učebnu, kde by se mohli žáci učit za odměnu určité předměty. Bylo by možné na výstavbu zažádat i o nějaký grant. Záleží ale na záměru obce. Zda bude obec budovat sportovní halu ve Vrbátkách, ta by poté zabrala nyní použitelný venkovní prostor. Nebo zda se vybuduje tělocvična nad šatnami, pak by byl venkovní prostor zachován, finančně by tato varianta vyšla podstatně lépe a prostorově by byla dostačující (včetně šaten a sprch a s možností přístupu pro veřejnost).

11. Rodiče žádají vedení školy o vypracování nějakého informačního materiálu pro rodiče, kteří uvažují o odchodu dětí na víceletá gymnázia. Tato škola je primárně určena pro mimořádně nadané děti. Bohužel v současné době tuto variantu někteří rodiče zvažují spíše z důvodu prestiže a zřejmě i nedostatečné informovanosti o všech úskalích, které tento přechod přináší. Vedení školy informační materiál vypracuje.

12. Letošní školní ples se bude konat 2.2. 2013. Vedení školy a KPŠ srdečně zve všechny rodiče. Přes děti obdrží rodiče pozvánku přímo se vstupenkou (forma záleží na třídních učitelích). Rodiče mají možnost zaplacením vstupenky, i když by třeba na ples nešli, podpořit školu. Současně prosíme rodiče o případný dar do tomboly. Děkujeme. Dary je možno předat třídním učitelům či Jitce Šálkové v Centru volného času ve Vrbátkách.

Schůzka třídních důvěrníků 14.11.2012

1.    Naše škola vychází v SCIO testech průměrně a v některých oblastech i mírně podprůměrně. P. ředitel vysvětlil výsledky těchto testů a jejich smyl pro školu. Tyto testy jsou dělány i mezi výběrovými školami a nebývají do nich zařazováni žáci se specifickými poruchami. Na naší škole zařazujeme do testování všechny děti, tedy i děti s poruchami. Proto máme takový výsledek. Navíc výsledky jsou důležitým výstupem, jak na tom jednotlivé děti jsou, což je informace jak pro školu, tak pro rodiče. Je to i odraz toho, jak se s dětmi pracuje a jak s nimi pracovat do budoucnosti. Je pravda, že v některých třídách vyšly některé z testů, že výsledky dětí byly pod jejich možnosti. To je pro školu impulz, že na tyto předměty je třeba se zaměřit.

2.    Mikulášské balíčky zajistí třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Jedná se o první stupeň, tedy děti z 1.-5. třídy. Hodnota balíčků bude zase do 50 Kč. S proplacením se prosím obracejte na p. Zedníčkovou. Balíčky prosím předejte třídním učitelům před 5.12.

3.    Škola prosí rodiče, pokud někdo třeba jen zaznamená nějaký náznak ubližování nějakému dítěti (ať již fyzické či psychické), prosím neprodleně informujte školu. Tyto záležitosti je třeba řešit hned. Nemá smysl, když se tato informace začne otevírat s půlročním zpožděním.

4.    Škola děkuje KPŠ, že zajistila lyže pro lyžařský výcvik. Škola ještě zjistí, zda má dostatek lyžařských bot, pokud ne, obrátí se na KPŠ.

5.    Rozpočet školy je pro letošní školní rok velmi napjatý, takže vedení školy děkuje za finanční spolupodílení se KPŠ na některých pomůckách či aktivitách.

6.    Od letošního září došlo ke změně vedení školního sboru. Sbor vede nyní p. Sittková, která by byla ráda, aby měl sbor při vystupování jednotné úbory (taláry). Škola tuto aktivitu podporuje. Finanční náročnost těchto oděvů je 20-25 tis. KPŠ přispěje částkou 5 tis. Kč, na ostatní částku se škola pokusí sehnat sponzory. Jelikož by měl sbor reprezentovat i obec, osloví škola i obec. Dále zkusí oslovit i farnost, protože taláry by mohly být využitelné i pro chrámovou scholu.

7.    Třídní důvěrníci se domluvili, že pokud se bude v budoucnu rozhodovat v rámci KPŠ o nestandardních výdajích či vysokých výdajích (příkladem bylo řešení talárů pro sbor), osloví emailem všechny třídní důvěrníky a vyzve je k diskuzi.

8.    Rodiče by uvítali větší používání emailů mezi učitelem a rodičem. Tato praxe je již několik let zavedená ve škole v Dubanech, kde dobře funguje. Příkladným způsobem tuto formu komunikace využívá p. učitel Řezníček, který rodiče nejen informuje o podstatném dění ve třídě (důležité písemky, výlety, sdělení), ale dává i různé podněty rodičům. Reakce jsou vždy velmi pružné a podnětné. Bylo by super, kdyby tuto formu začali uplatňovat i ostatní vyučující. Používání emailové komunikace s rodiči je výrazným posunem k bližšímu vztahu k rodičům a k užší spolupráci.

9.    Ne všichni rodiče se kladně staví k pasování deváťáků na školním plese. Alternativou by mohlo být pasování při oslavě dne matek, i když tato forma není tolik slavnostní. Bylo by dobré otevřít tuto diskuzi vždy v dané třídě deváťáků, aby si rodiče sami zvolili příslušnou variantu. Tato otázka bude ještě nadále diskutována.

Další aktuality