Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole v rámci školního poradenského pracoviště působí výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Jejich činnosti jsou vymezeny vyhláškou 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

 Výchovný poradce pro I. stupeň  - Mgr.  Vlasta Hrbatová

Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků I. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření  1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu.  Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům.

 Výchovný poradce pro pro II. stupeň - Mgr. Michal Vysloužil

Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků II. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření 1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu.  Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je určen jako pedagogický pracovník odpovídající za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření 2. – 5. stupně.

Školní metodik prevence – Mgr. Šárka Zachrdlová

Vytváří preventivní strategii a krizový plán školy. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Zpracovává systém výkaznictví v prevenci a provádí dotazníková šetření v této oblasti. Věnuje se sledování rizik a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky.

 Školní speciální pedagog – Mgr. Lada Pospíšková

Vyhledává a pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se realizaci strategie vedoucí k odstranění či zmírnění výukových problémů v předmětu speciálně pedagogické péče u těchto žáků. Pomáhá připravovat podmínky pro integraci, vytvářet individuální vzdělávací programy a plány pedagogické podpory. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky. Komunikuje s jednotlivými pedagogy a rodinou žáka.

 

Další aktuality