Naše školka

Naše školka

Mateřská škola Vrbátky je od 1. 1. 2008 součástí Základní školy Zdeny Kaprálové Vrbátky a působí tak jako jeden právní subjekt. Naše mateřská škola má tři odloučená pracoviště: Dubany, Vrbátky a Štětovice. Dvě odloučená pracoviště, Dubany a Štětovice jsou jednotřídní školy s celodenním provozem. Škola v Dubanech má kapacitu 20 dětí, Štětovice 25 dětí. Pracoviště ve Vrbátkách je dvoutřídní, s celodenním provozem. Třídy ve Vrbátkách jsou rozděleny věkově, na mladší děti předškolního věku a starší děti předškolního věku. Kapacita obou tříd ve Vrbátkách je 56 dětí. Celkově má MŠ Vrbátky kapacitu 101 dětí. V předchozích 10 letech stačila pokrýt potřeby rodičů jen jedna třída. Z důvodu vysokého nárůstu počtu dětí, byla v roce 2010 znovu otevřena 2. třída. Třídy byly rozděleny na mladší a předškolní děti.

Budova školy ve Vrbátkách je samostatná. Zahrnuje 2 třídy propojené koridorem. Součástí školy ve Vrbátkách je školní jídelna, která zabezpečuje obědy pro MŠ, ZŠ i jiné strávníky. Jídelna je postupně rekonstruována a modernizována tak, aby odpovídala stávajícím předpisům. Umožňuje zabezpečit dětem kvalitní a zdravou stravu. Prostory budovy ve Vrbátkách proběhly celkovou rekonstrukcí v roce 2011. Budova byla zateplena, nově omítnuta, opatřena novými plastovými dveřmi a okny. Budova i přilehlá školní zahrada vyhovují výchově a vzdělávání předškolních dětí. Její prostory odpovídají počtu zapsaných dětí a dávají dětem možnost pohybových a vzdělávacích aktivit v plné míře. V roce 2019 byla zrekonstruována umývárna pro předškolní třídu. Školní zahrada je vybavena dětskými průlezkami, houpačkami, hracími prvky, zahradním koutkem a pískovišti. Vybavení zahrady vyhovuje stávajícím normám a předpisům.

Pracoviště v Dubanech je umístěno v přízemí budovy ZŠ. Prostory v Dubanech jsou menší, avšak působí útulně. Celkově škola působí jako škola spíše rodinného typu. Naskytuje se možnost probourání vnitřní příčky a tak zvětšení prostoru ke hrám a hlavně pohybovým aktivitám, které vyžadují nyní vzhledem k menšímu prostoru větší rozsah pozornosti a dodržování bezpečnosti. Celá budova v Dubanech prošla rekonstrukcí v roce 2013. Budova byla opatřena novými plastovými okny a vchodovými dveřmi. Budova byla zateplena a opatřena novou venkovní omítkou. Školní zahrada je vyhovující, opatřená skluzavkou, pískovištěm a houpačkami. V roce 2015 byla z bezpečnostních důvodů zahrada nově oplocena.  Děti mohou využívat k pobytu venku i přilehlé obecní, nově vybavené hřiště.

Pracoviště ve Štětovicích je umístěno v přízemí budovy původní ZŠ. Po vybudování nové šatny a lehárny se dětem dostalo tolik potřebného prostoru k pohybovým aktivitám, provázející celý pobyt dětí v MŠ. Nově vybudovaná zahrada je bezpečná, prostorná, odpovídající předpisům bezpečnosti a hygieny. Je vybavena průlezkami, pískovišti, houpačkami, skluzavkou. Jelikož zahradu využívají v odpoledních hodinách i děti z vesnice, jsou hrací prvky na zahradě častěji obměňovány. Dovybavení školní zahrady je tedy plánováno průběžně, dle jejího opotřebení. V roce 2014 budova prošla budova celkovou rekonstrukcí. Byla zateplena a opatřena novými plastovými okny a vchodovými dveřmi. V budově byly vyměněny radiátory a opatřena nová regulace topení.

Všechna třídy MŠ jsou postupně modernizovány a doplňovány novým nábytkem. Hračky a pomůcky pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí jsou doplňovány v souladu s potřebami dětí a rozpočtem OÚ. Pedagogický i nepedagogický personál se spolu s dětmi snaží o vytvoření esteticky působící mateřské školy, plné pohody, nápadů a radosti.

Sloučením všech tří MŠ v jednu mají učitelky větší možnost výměny zkušeností z pedagogické práce a potřebnou pomoc při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Děti mohou navštěvovat více společných akcí, mohou navštěvovat okolní třídy a poznávat jiné děti i nové prostory MŠ. Dalším pozitivem je zajištění provozu o hlavních prázdninách ve větší míře. Jako jednu z největších výhod sloučení považujeme možnost docházky dětí do předškolní třídy ve Vrbátkách i pro děti z okolních pracovišť. Předškolní třída nabízí díky jejímu věkovému složení větší možnosti vzdělávání předškolních dětí a kvalitnější přípravu dětí ke vstupu do ZŠ.

Další aktuality