Plán práce 2021/2022

 • Cílem předškolního vzdělávání ve školním roce 2021/2022 bude doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v návaznosti na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí v mateřské škole s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
 • Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu. Napomáhat dítěti v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení. Učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu hodnoty a normy touto společností uznávané
 • Podporovat individuální rozvojové možnosti dětí v ranních činnostech
 • Zaměřit se u dětí na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních formou logopedických chvilek
 • Rozvíjet u dětí předčtenářskou gramotnost v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“
 • Podporovat každodenní pohybové aktivity s dětmi (rušná část, zdravotní cviky, pohybové hry apod.) ve spolupráci s projektem „Cvičíme se zvířátky“
 • Podporovat pohybové aktivity s využitím sportovní haly ve Vrbátkách a sokolovny v Dubanech
 • Rozvíjet u dětí jemnou motoriku prostřednictvím grafomotorických cvičení- Bednářová
 • Poskytovat rovný přístup ke vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez ohledu na jejich odlišnosti
 • Podporovat u dětí zdravý životní styl projekt „Zdravá 5“
 • Vést portfolia o všech dětech- 2x ročně diagnostika dětí (říjen, květen), 2x ročně kresba postavy + pracovní listy během školního roku
 • Vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy. S tímto cílem souvisí i spolupráce s prvním stupněm základní školy.
 • Podporovat místní tradice a zvyky se zařazením folkloru
 • Spolupracovat s PPP a se SPC, s rodiči, KPŠ, logopedem i jinými partnery. Na základě doporučení specialistů vypracovat individuální vzdělávací plány pro děti s podpůrným opatřením. Podle plánu s dětmi pracovat tak, aby se co nejdříve vyrovnalo ve vzdělávacích oblastech, které potřebují zdokonalit.
 • Podporovat enviromentální výchovu a vzdělávání se zaměření na ekologii
 • Zlepšit možnosti distanční výuky nejen pro děti s povinnou předškolní docházkou ale i pro ostatní děti
 • Zmodernizovat komunikační systém pro rodiče (sociální sítě, emailové adresy na každé třídě)
 • Snažit se zajistit kvalitní vzdělávací činnosti pro děti nadané a děti s odkladem školní docházky

Kompetence k učení – rozvíjet u dítěte soustředěné pozorování, zkoumání, objevování, všímání si souvislostí, experimentace a užívání jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Kompetence k řešení problémů – naučit děti řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

Kompetence komunikativní – podporovat dítě v ovládání řeči, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumět slyšenému, slovně reagovat a vést smysluplný dialog

Kompetence sociální a personální – vést děti k napodobování modelů prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Kompetence činnostní a občanské – vést děti péči o osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Zaměření na následující oblasti:

Zdraví

 • Poučování dětí o bezpečnosti při hrách, cvičení i pobytu venku
 • Předškolní děti navštíví alespoň 2 krát ve školním roce dopravní hřiště v Prostějově, kde si procvičí nejen dopravní značky, ale i pravidla správného chování na silnici
 • Spolu s dětmi si vytvoříme pravidla zdravého způsobu života a pravidla chování. Budeme dbát na jejich dodržování (každá třída má svoje).
 • Pohybové aktivity budou součástí každodenního režimu
 • Co nejvíce činností zařazovat do venkovních prostor
 • Čištění zubů z hygienických důvodů omezeno do odvolání
 • Dodržovat základy hygieny a vytvořit základy hygienických návyků (při vstupu do třídy umýt si ruce)
 • Otužovat děti vzduchem, vodou, pohybem.

Poznatky a dovednosti

 • Zdokonalovat vědomosti a dovednosti dětí
 • Zdokonalovat znalosti a poznatky o okolním světě s přihlédnutím k jejich věku, jejich možnostem
 • Věnovat pozornost novým dětem jejich adaptaci a socializaci do kolektivu svých vrstevníků
 • Nadále se intenzivně věnovat dětem v posledním roce předškolního vzdělávání tak, aby byly připraveny na vstup do ZŠ a těšily se k zápisu do1.třídy a k dalšímu vzdělávání
 • Do akcí předškolní třídy jako v loňském roce nadále zařazovat i předškolní děti ze všech tříd (Dubany, Štětovice)- dle epidemiologické situace kolem Covidu-19
 • Dbát na to, aby aktivity přiměřené jejich věku a na individuální schopnosti jednotlivých dětí
 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem nadaným i dětem od dvou do tří let upravit vzdělávací nabídku, vytvořit prostor a podmínky pro jejich začlenění (chůva, asistent pedagoga)

Oblast sociální, životních hodnot

 • Při kontrolní činnosti se zaměřit na přípravu pedagoga, přichystané pomůcky, organizaci, možnost výběru z nabízených činností, na možnosti individualizace
 • Snažit se o sebehodnocení nejen u pedagogů, ale vést i děti k sebehodnocení v průběhu celého dne, při jednotlivých činnostech.
 • Svým chováním být příkladem pro chování dětí k druhým dětem i dospělým
 • Snažit se o dobrou komunikaci a spolupráci s rodiči, jinými partnery
 • Snažit se o dobrou komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými kolegyněmi, třídami o pohodové klima ve třídě

Další aktuality