Povinné informace

Povinné informace

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název
Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
zřizovatel školy: Obec Vrbátky, Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená Obcí Vrbátky. Poskytuje předškolní a základní vzdělávání

3. Organizační struktura
– statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
– vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřské školy Vrbátky, příspěvkové organizace

- složky organizace: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna při ŽŠ
– při škole pracuje Školská rada a Klub přátel základní a mateřské školy Vrbátky

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace
Vrbátky 83
798 13 Vrbátky

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace
Vrbátky 83
798 13 Vrbátky

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny:
Po 8:00 – 12:00 hod

St 8:00 – 12:00 hod

V ostatních dnech po telefonické domluvě.

4.4. Telefonní čísla

základní škola Vrbátky: +420 582 382 237
základní škola Dubany: +420 582 382 239
mateřská škola Dubany:  +420 603 392 443
mateřská škola Vrbátky:  +420 739 903 033

mateřská škola Štětovice:  +420 721 138 688
kancelář školní jídelny ZŠ: +420 730 511 139
školní družina: +420 604 503 853

4.5 Adresa internetové stránky
https://skolavrbatky.cz/

4.6 Emailová adresa školy
zsvrb@seznam.cz

4.7. ID datové schránky
efvmukd

5. Případné platby lze poukázat na účty:

č. ú. 101 331 896/0300 – školné ŠD, školné v MŠ, LVK, Škola v přírodě, apod.
č. ú. 107-837 590 0247/0100 – stravné

6. IČ
47922290

7. DIČ
CZ70986207

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy:

Školní řád ZŠ
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2. Rozpočet
Na webu Obce Vrbátky

9. Žádosti o informace
Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zsvrb@seznam.cz  s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře
Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy v odkazu Ke stažení.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb (školský zákon)
Zákon 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
V současné době Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence
V současné době Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřské školy Vrbátky, příspěvkové organizace za rok 2019

Poskytnuté informace:
Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace nepřijala dle zákona 106/1999 Sb. žádné žádosti o poskytnutí informací.

Další aktuality