Co nabízí škola svým žákům

 • kvalitní pedagogický sbor
 • otevřené partnerství - školu jako model demokratického společenství, zdravé učení (smysluplné a přiměřené)
 • respektování individuality žáka, péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • přátelskou atmosféru školního života
 • dobré partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodiči
 • výchovu žáků k samostatnosti a odpovědnosti, nezávislosti a tvořivosti
 • výchovu ke vzájemné pomoci, práci v týmu
 • výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
 • uspokojování potřeb uznání, úspěšnosti, místa ve skupině
 • aktivitu v oblasti prevence návykových látek
 • moderní vybavení ICT ve všech třídách

Další aktuality