Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Ředitel ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 40 žáků (na základě § 36).

 Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají přednostně k povinné školní docházce.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle níže uvedeného bodového hodnocení:

1. děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace (3 body),

2. děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ Vrbátky (2 body),

3. ostatní zájemci (1 bod).

 Stanovení pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky se přijímají přednostně. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, budou v souladu s dokumentem „Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce dne 13.1.2016, Sp. zn. 82/2015/DIS/BN“ přednostně přijaty děti po odkladu povinné docházky. U ostatních uchazečů bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle výše uvedeného bodového hodnocení. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

Pravidla losování:

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Ve Vrbátkách dne 20. 3. 2024                                                Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                         ředitel školy

Soubory

Další aktuality