Organizace zápisu do 1. třídy 2024/2025

Organizace zápisu k povinné školní docházce od 1. 9. 2024

KDY: 10. 4. 2024 od 14:00  hodin dle časového harmonogramu

KDE: budova základní školy v Dubanech, kde se uskuteční formální část zápisu.

Motivační část zápisu pro přijaté děti do 1. ročníku se uskuteční v měsíci červnu.

S SEBOU: žádost dítěte k zápisu (www.skolavrbatky.cz , sekce ke stažení nebo u učitelek v MŠ), případně žádost o odklad povinné školní docházky, rodný list dítěte a občanský průkaz

V rámci zápisu je pro děti připravena „Procházka školou“ zakončená rozhovorem s učitelem. Děti při této procházce plní jednoduché úkoly a v jejím závěru vám učitel může doporučit způsoby, jak dítě připravit na nástup do školy.

U zápisu obdrží zapisované dítě registrační číslo, které jej bude zastupovat při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny na webu školy www.skolavrbatky.cz a na hlavních dveřích budov v ZŠ v Dubanech a ve Vrbátkách a MŠ ve Vrbátkách a ve Štětovicích nejpozději do pátku 12. 4. 2024. 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může požádat o odložení povinné školní docházky v souladu s odst. 1 § 37 zákona 561/2004 v platném znění: „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Své rozhodnutí učiní zákonný zástupce v den zápisu

    - žádost o odklad povinné školní docházky doručí zákonný zástupce v den zápisu s přílohami

     ( doporučení PPP, doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa)

   - dítě nemusí být přítomno zápisu

 

    V tomto případě je dobré, ve spolupráci s patřičnou MŠ, absolvovat vyšetření svého dítěte v PPP v   

    dostatečném předstihu.

 

Pokud nebude žádost o odklad povinné školní docházky včetně příloh doručena v den zápisu, bude správní řízení přerušeno po dobu potřebnou pro vyřízení patřičných dokumentů, nejpozději však do 9. 8. 2024.

 

Na základě těchto 3 dokumentů vydá ředitel školy rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

 

Zákonný zástupce žáka, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen opětovně přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházce, a to bez ohledu na skutečnost, že dítě již jednou u zápisu bylo.

 

Ve Vrbátkách dne 20. 3. 2024                                                           Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                                       ředitel školy

Soubory

Další aktuality