Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis do Mateřské školy Vrbátky, Dubany a Štětovice

Kdy: 6.5. 2024 od 8:30 do 11:30 hodin

        7.5. 2024 od 14:00 do 16:30 hodin

Kde: kancelář zástupkyně ředitele MŠ- budova Mateřské školy Vrbátky

S sebou: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, zápisní list, kopie rodného listu dítěte, potvrzení dětského pediatra o očkování (tyto dokumenty jsou dostupné na webových stránkách www.skolavrbatky.cz)

Kontakt: zástupce ředitele MŠ Mgr. Eliška Pospíšilová,

tel. 739 903 033 email: zastupce.ms@skolavrbatky.cz

Těšíme se na Vaši účast.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/ 2025

 

 

Ředitel ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace stanoví následující bodová kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

A)    Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§34 školského zákona)

·         Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:

-          státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90dnů

-          občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů

-          jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

-          účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

·         Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

·         Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

B)    Právo přednostního přijetí mají uchazeči s místem trvalého pobytu v obci, která je pro ně spádová. Mateřskou škola jejíž činnost vykonává Základní škola Zdeny a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace je spádovou MŠ pro tyto obce: Vrbátky, Vrbátky – místní část Dubany, Vrbátky – místní část Štětovice, Hrdibořice

 

C)    Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

 

·         Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

·         Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.

 

D)    Ředitel Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřská školy Vrbátky, příspěvkové organizace posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel, které dostane každý uchazeč při zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším.

 

Bodové ohodnocení kritérií

 

Kritéria

Bodové ohodnocení

Dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku5 let

40

Dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 4 let 

35

Dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 3 let

30

Dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 2 let a šesti měsíců

25

Dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 2 let

20

Dítě zaměstnance MŠ

16

Dítě, jehož sourozenec k 1.9. 2024 navštěvuje některou ze tříd MŠ jejíž činnost vykonává Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace.

pozn. nevztahuje se na děti, které jsou k 1. 9. 2024 mladší třech let.

5

Dítě, které není ze spádové oblasti a dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 5 let

15

Dítě, které není ze spádové oblasti a dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 4 let

14

Dítě, které není ze spádové oblasti a dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 3 let

13

Dítě, které není ze spádové oblasti a dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 2 let

8

  
  

 

V období zápisu květen 2024 mají všechny podané žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti.

 

K předškolnímu vzdělávání není možné přijmout děti, které k 1. 9. 2024 nedosáhnou věku 2 let.

 

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitel individuálně.

Děti přijaté podle předchozích kritérií jsou na jednotlivá pracoviště zařazovány přednostně podle místa bydliště:

·         Dubany, odloučené pracoviště        - obec Dubany

·         Vrbátky                                            - obec Vrbátky

·         Štětovice, odloučené pracoviště     - obce Štětovice a Hrdibořice   

Vzhledem k faktu, že všechny třídy jsou součástí jednoho právního subjektu, budou děti, které dosáhnou tří let až ve druhém pololetí školního roku 2024/2025 přednostně umísťovány na odloučené pracoviště MŠ ve Štětovicích.

Upozornění:

Mimo termín zápisu budou děti do mateřské školy přijímány pouze výjimečně a to do naplnění maximální kapacity zařízení i jednotlivých tříd.

Pro školní rok 2024/2025 budou děti přijímány do kapacity:

·         MŠ Dubany – Koťátka                                              20 dětí

·         MŠ Štětovice – Včeličky                                           24 dětí

·         MŠ Štětovice -  Žabičky                                            20 dětí

·         MŠ Vrbátky – Berušky                                              24 dětí

·         MŠ Vrbátky – Sluníčka                                             24 dětí

Celkem:                                                                                112 dětí

 

 

 

Ve Vrbátkách 3. 4. 2024

Další aktuality